סוגי אנטנות


סוגי אנטנות

אנטנה משתפלת – אנטנה המוצמדת לקיר החיצוני של מבנה או לקיר חיצוני של מרפסת ואינה בולטת ממעקה גג המבנה או המרפסת כלפי מעלה, ואשר אלומת הקרינה שלה מופנית מן המבנה כלפי חוץ

אנטנת עוקץ – אנטנה המוצמדת לקיר החיצוני של מבנה ובולטת ממעקה גג המבנה כלפי מעלה בגובה שאינו עולה על 3.5 מ', ואשר אלומת הקרינה שלה מופנית מן המבנה כלפי חוץ

אתר זעיר חיצוני – מוקד שידור קטן ממדים המותקן בדרך כלל בשלט חוצות

אתר זעיר פנימי – מוקד שידור קטן ממדים המשדר שידור תוך-מבני בבניינים צפופי משתמשים, כגון קניונים ומגדלי משרדים

מתקן גישה אלחוטית – מתקן בזק שמימדיו אינם עולים 80*50*30 ס"מ, המשמש או מיועד לשמש לצרכי קליטה ושידור ברשת גישה, הפועל בתדרים שקבע השר לעניין זה

תורן – עמוד או מִסְבָּ‏ך (אלמנט הנדסי המשמש בדרך כלל בבניות קלות,  גשרים, עגורנים וכלים הנדסיים שונים) הנועד לשאת אנטנות